Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Ocupació de la via pública (mudances, actes, guals, etc) > Llicència d’ocupació de la via pública per execució d’obres
Informació sobre el tràmit

Codi: OVP005

 

Descripció:

Aquest tràmit us permet sol·licitar una llicència que autoritzi a ocupar temporalment la via pública com a conseqüència de l’execució d’obres, per la càrrega i descàrrega de materials d’obres, o d’altres actuacions derivades d’obres autoritzades, amb o sense interrupció de la circulació.

Qui el pot demanar?

Persones físiques o jurídiques que necessitin ocupar la via pública pels motius abans indicats.

- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius

 

Requisits previs

Aquesta sol·licitud ha d’estar vinculada amb alguna tramitació municipal en matèria urbanística, com ara comunicacions prèvies d’actes urbanístics, llicències urbanístiques, tala d’arbres, ordres d’execució o expedients de disciplina urbanística, etc.

En tots els casos, s’haurà d’indicar el número d’expedient.

Canals de tramitació

 • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació corresponent, degudament complimentada.

 • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

 

IMPORTANT: En relació al còmput de terminis, es considera com a data i hora de presentació de la sol·licitud aquella en què s´hagi dut a terme la signatura presencialment a l´Oficina d´Atenció Ciutadana (OAC). A aquests efectes, en cap cas pot ser objecte d´ampliació un termini ja vençut.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini per iniciar aquest tràmit

La sol·licitud s’haurà de presentar amb una antelació mínima de 10 dies hàbils abans de la data d’ocupació de la via pública.

 

Preu

Tràmit subjecte a taxes:

Ordenança Fiscal Núm. 6

Ordenança Fiscal Núm. 9

Ordenança Fiscal Núm. 10


Per realitzar l'autoliquidació pot fer l’ingrés en un dels següents comptes bancaris:

* BBVA – ES40.0182.6035.4002.0008.2233

* La Caixa- ES65.2100.2952.8502.0001.8782

 

 Documentació a aportar

Documentació obligatòria - Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Formulari de sol·licitud (model disponible a l’apartat models per descarregar). Inclou el càlcul de l'Autoliquidació

 • Fotografies de l’entorn (elements urbanístics que puguin quedar afectats per l’esmentada ocupació: paviment, mobiliari urbà, enllumenat públic, senyals de trànsit, arbrat, parades de bus...)

 • Plànols (a escala i acotats): emplaçament dels elements auxiliars i alçats

 • Justificant del pagament de la taxa

 

Documentació complementària - En cas que es doni un dels següents supòsits:

 • Autorització de representació, si s’escau (model d’autorització de representació disponible a l’apartat models per descarregar)

 • Fitxa tècnica de l’element auxiliar, si s’escau

 • En cas que els elements superin els 4 metres d’alçada, caldrà adjuntar l’assumeix del tècnic competent.

 

Termini de resolució

El termini per resoldre és de dos mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

 

Responsable

Departament de Convivència i Seguretat Ciutadana

Departament d'Urbanisme i Espais públics

 

Silenci administratiu

Transcorregut el termini màxim sense que s'hagi notificat resolució expressa, el silenci tindrà efecte desestimatori (art. 24 de la Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

 

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.

 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, reguladora d’Hisendes Locals.

 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

 

Observacions

La presentació d’aquesta sol·licitud no pressuposa l’autorització de l’ocupació.

L’ocupació de l'espai públic resta subjecta a l'atorgament d'una llicencia d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic. Per aquesta raó l'atorgament de les llicencies serà discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció.

 

Si el tall de carrer es sol·licita per la zona de Cesalpina, només podrà concedir-se pels matins dels dimarts i dijous i la resta dels dies a partir de les 14h.

 

 

Models per descarregar:


Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)

      Tramitació sense certificat electrònic