Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Urbanisme. Obres > Resposta a un requeriment d´esmena de la sol·lcitud de comunicació o de llicència d´obres
Informació sobre el tràmit

Codi: URB009

 

Descripció:

Aquest tràmit permet l´aportació de documentació addicional o esmenada a un expedient de comunicació o llicència d´obres en tràmit com a resposta a un requeriment d´esmena rebut mitjançant notificació.

 

 

Qui el pot demanar?

 • Qualsevol persona física o jurídica que hagi d´esmenar una comunicació o llicència d´obres presentada prèviament i vulgui afegir documentació per a complementar la seva sol·licitud per requeriment previ.

 • Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

 • La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

 

Canals de tramitació

 • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

 • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

 

IMPORTANT: En relació al còmput de terminis, es considera com a data i hora de presentació de la sol·licitud aquella en què s´hagi dut a terme la signatura presencialment a l´Oficina d´Atenció Ciutadana (OAC). A aquests efectes, en cap cas pot ser objecte d´ampliació un termini ja vençut.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

Termini màxim de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació.

Preu

Sense cost

 

Documentació a aportar (Tota la documentació tècnica cal que estigui signada digitalment per tècnic/a competent) 

 • La documentació requerida per l’Ajuntament.

 • Autorització representació (acompanya del DNI de la persona representada)

 

Termini de resolució

No aplica.

 

Responsable

Departament d'urbanisme.

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa general

 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals


Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)

      Tramitació sense certificat electrònic