Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Urbanisme. Obres > CAU IV- Comunicació prèvia d´actes urbanístics per a obres tipus IV. ( Plaques fotovoltaiques )
Informació sobre el tràmit

Codi: URB008

 

Descripció:

Aquest tràmit permet comunicar les obres següents:

 • Instal·lació de plaques solars o fotovoltaiques d´autoconsum

 

No és d'aplicació en cap dels següent supòsits:

 • Sòl no classificat com urbà consolidat.

 • Finques afectades urbanísticament: destinades a sistemes públics o incloses en polígons d'actuació.

 • Edifici catalogat o especialment protegit.

 • Colònia Güell

 • Canvi total o parcial de l'ús legalment existent a l'edifici.

 

 Qui el pot demanar?

 • Qualsevol persona física o jurídica.

 • Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

 • La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

 

Canals de tramitació

 • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

 • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

 

IMPORTANT: La data de registre d’aquest tràmit serà la del dia en que sigui signat a l'OAC.

 

Període de l'any en què es pot demanar

En qualsevol moment abans d’iniciar les obres.

 

Preu

Segons ordenança fiscal

 

Documentació a aportar (Tota la documentació tècnica cal que estigui signada digitalment per tècnic/a competent.)

 

 • Formulari de sol·licitud específic. (Comunicació prèvia d´actes urbanístics per a obres tipus IV)

 • Autorització de representació (acompanyat de còpia de DNI de la persona representada i/o poders)

 • Memòria tècnica de la instal·lació (Cal ajustar-se a la ordenança municipal de les instal·lacions solars)

 • Assumeix tècnic

 • Dessignació del coordinador en matèria de Seguretat i Salut.

 • Estudi bàsic de Seguretat i Salut / Estudi de Seguretat i Salut

 • Designació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut

 • Estudi de gestió de residus i acceptació per part del gestor autoritzat

 • Certificat de col·legiació i/o declaració responsable del tècnic/a competent.

 • Certificat sobre el compliment de les distàncies reglamentàries d´obres i construccions a línies elèctriques

 • Pressupost d´execució material per capítols

 • Justificació DB-SUA-8: Seguretat davant el risc causat per l´acció del llamp

 • Justificació del pagament de la taxa i de l’Impost que s’estableixi (l´ICIO)

 • Justificació del pagament de la garantia per la gestió de residus de construcció.

 

Termini de resolució

No aplica.

 

 

Responsable

Departament d'obres.

 

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

 

Normativa general

 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Normativa específica

 

Models per descarregar


Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)

      Tramitació sense certificat electrònic