Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Consum > Consulta, queixa i reclamació en matèria de consum
Informació sobre el tràmit

Codi: ATC005

 

Descripció:

A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló es registraran les consultes, queixes, reclamacions i denúncies dels consumidors, per tal de ser traslladades informàticament a la Diputació de Barcelona.

 

Qui el pot demanar?

Persona física o jurídica que actua en la relació de consum en l’àmbit aliè a activitat empresarial o professional i que gaudeix de bens o serveis, que estigui empadronada al municipi o tingui la seva seu, en cas de persones jurídiques.

Requisits

Per poder presentar una queixa, reclamació o denúncia contra un establiment cal que hagi transcorregut un mes des de la data de presentació del full de reclamació oficial a l’empresa sense rebre resposta o bé haver rebut una resposta de l’empresa i que no sigui satisfactòria a la queixa, reclamació o denúncia.

En el seu defecte, si es tracta d’una empresa de subministrament, compra online o altres en que no hi ha establiment, cal tenir un número de reclamació o qualsevol altre justificant de què s’ha presentat la reclamació a l’empresa i aquesta l’ha rebut .

En el cas de consultes no hi ha cap requisit

 

Canals de tramitació

  • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i la signeu per obtenir el número de registre.
     

  • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

 

IMPORTANT: La data de registre d’aquest tràmit será la del dia en que sigui signat a l'OAC.

 

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

No n'hi ha. Només en el cas de desistiment de compres i contractes celebrats fora d’establiments comercials el termini és de 14 dies per presentar-ho al subministrador, amb la qual cosa ha de ser abans de 14 dies.

 

Preu

Sense cost.

 

Documentació a aportar

  • Document on es reculli la descripció dels fets.

  • Full de reclamació presentat fa un mes o el número de reclamació, si es tracta d’una empresa de subministrament.

  • Documentació acreditativa (tiquets, factures, pressupostos, contractes, rebuts, publicitat, etc).

 

En el cas de consultes, queixes, reclamacions o denúncies dutes a terme per microempreses cal presentar acreditació de què es tracta d’una microempresa.

 

Termini de resolució

No aplica.

 

Responsable

Departament de Salut.

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa general

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Normativa específica

Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

 

Més informació

Pot obtenir més informació sobre aquest servei que ofereix l'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor, a través de la nostra pàgina web.


Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)

      Tramitació sense certificat electrònic