Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Ocupació de la via pública (mudances, actes, guals, etc) > Llicències d'ocupació de terrenys per terrasses, tendals i altres elements
Informació sobre el tràmit

Codi: OVP003

 

Descripció:

Aquesta instància permet aconseguir autorització de terrenys municipals per a col·locar terrasses a via pública.

 

L’ocupació de l'espai públic resta subjecta a l'atorgament d'una llicencia d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic. Per aquesta raó l'atorgament de les llicencies serà discrecional sense que hi hagi cap dret preexistent per a la seva obtenció.

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol establiment de restauració de Santa Coloma de Cervelló.

 

Requisits previs:

Tenir la llicència d’activitats vigent.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació corresponent, degudament complimentada.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Un mes abans de l'inici de l'ocupació.

L'ocupació demanada ha de ser per anys naturals. És a dir, si es vol sol·licitar una ocupació pels mesos de desembre 2022 i gener 2023, al ser dos anys diferents, s'ha de tramitar amb dues instàncies diferents.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

Les sol·licituds de noves ocupacions s'hauran de demanar un mes abans del període demanat i les prorrogues una setmana abans.

 

Preu

Ordenança Fiscal Núm. 11 (art. 6 epígraf 1 i 2, segons tipologia escollida).

 

Documentació a aportar

 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

- Sol·licitud de llicència (veure model adjunt)

- Autoliquidació de Taxa que correspongui, d’acord amb l’Ordenança Fiscal 11(escollir entre els dos models adjunts).

- Justificació del pagament de la taxa que s’estableixi.

- Plànol o croquis especificant l’emplaçament i la superfície a ocupar (si es demanen diferents superfícies, s’haurà de presentar un plànol per a cadascuna).

- Assegurança de responsabilitat civil de la terrassa.

- Justificació del pagament de l’assegurança de Responsabilitat Civil de la terrassa.

 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA (si es compleixen els condicionants específics)

- Memòria descriptiva quan es tracti d’ocupacions amb elements fixos que requereixin la realització d’obres i/o instal·lacions.

- Autorització de la comunitat de propietaris si l’espai ocupat és de titularitat privada i ús públic.

- Si es desitja instal·lar estufes d’exterior: Certificat d’homologació CE i assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi els danys que puguin ocasionar.

 

Termini de resolució

El termini per resoldre és de dos mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

 

Responsable

Àrea de Serveis territorials

 

Silenci administratiu

En cas de no rebre resolució, el silenci serà negatiu.

 

Normativa específica

Ordenança reguladora de l’ocupació de terrenys mitjançant terrasses, tendals i altres elements mobiliaris similars al servei d’establiments de restauració de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, aprovada en la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 29/09/2016.

 

Observacions

- Les llicencies podran ser atorgades als sol·licitants que demanin l’ocupació de la vorera confrontant a l'establiment de restauració, amb la qual l’ocupació demanada formarà una unitat d’explotació. Serà requisit previ que el sol·licitant compti amb la preceptiva autorització de l'exercici de l'establiment o, en el seu cas, hagi formulat la preceptiva comunicació prèvia o declaració responsable.

 

- Quan per les característiques de la vorera confrontant a l'establiment no pogués autoritzar-se l’ocupació sol·licitada, es podrà discrecionalment autoritzar aquesta a un espai públic de superfície suficient que no disti mes de 20 metres respecte del punt mes proper de l'establiment.

 

- Amb motiu de la celebració de festes o revetlles populars o d'altres tipus d'esdeveniments, es podrà autoritzar la ocupació de l'espai públic amb terrasses encara que estigui a una distancia de mes de 20 metres envers l'establiment.

 

 

 

Si disposa de IdCat Mòbil, DNI electrònic, Cl@ve, pin24h o equivalent ha de seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb idCat Mòbil, DNI-e, cl@ve)".

 

En el cas de que utilitzi un certificat digital pot seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb AutoFirm@)". Aquesta darrera opció requereix validació amb AutoFirm@. Si no se li obre aquesta aplicació comprovi que tingui habilitada l'opció de finestres emergents i/o descarreguis AutoFirm@.

 

Models per descarregar:


Formulari electrònic (amb AutoFirrm@)

      Formulari electrònic (amb IdCat Mòbil, Dni-e, cl@ve)