Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Ajuts i subvencions > Justificació d’aportacions culturals
Informació sobre el tràmit

Codi: SBV011

 

Descripció:

Aquest tràmit permet realitzar el compte justificatiu simplificat corresponent a les aportacions anuals rebudes per les entitats locals culturals.

 

Qui el pot demanar? 

Les entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi de Santa Coloma de Cervelló, que hagin rebut aportacions econòmiques per part del mateix Ajuntament.

 

Requisits previs

 • Haver estat beneficiari de les aportacions econòmiques a les entitats culturals durant el 2023

 

Canals de tramitació

 • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any, segons terminis que s'indiquin a la convocatòria o en el corresponent decret d'aprovació de l'aportació obtinguda.

 

Preu

Sense cost.

 

Documentació a aportar

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

 • Compte justificatiu simplificat (segons model.Cal descarregar, complimentar i adjuntar al formulari.)

 

 • Factures justificatives.

 

Termini de resolució

No aplica.

 

Responsable

Departament de Cultura.

 

Silenci administratiu

La manca de resolució produeix efectes desestimatoris.

 

Normativa general

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Normativa específica

 • _Ordenança general reguladora de subvencions.

 • Bases reguladores específiques per a l´atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats culturals organitzades per les entitats culturals de Santa Coloma de Cervelló per l´any 2023. (veure bases a l´apartat de models a descarregar)

 

Vies de reclamació

 • L’ordinària del procediment administratiu: recurs contenciós administratiu o recurs de reposició.

 

Observacions

 • Atés que el tràmit és electrònic cal disposar de certificat digital.

  

Models a descarregar:


Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)