Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Atenció a la ciutadania > Sol·licitud d'accés a la informació pública (consulta)
Informació sobre el tràmit

Codi: ATC003

 

Descripció:

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

 

Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

 

Qui el pot demanar? Tota persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda. 

 

Requisits previs

 • Identificació del sol·licitant

 • Concreció de la informació que es sol·licita

 • Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions

 • Si pertoca, la modalitat que prefereixi per a accedir a la informació sol·licitada

 

Canals de tramitació

 • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

 • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

 

IMPORTANT: La data de registre d’aquest tràmit serà la del dia en que sigui signat a l'OAC.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

No n'hi ha.

 

Preu

L’accés a la informació pública és gratuït.

No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s’escau, per la corresponent ordenança fiscal.

 

Documentació a aportar

No cal adjuntar-hi cap document llevat que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers, que no tinguin empara legal d'accés, per tant, caldrà en aquest cas annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

 

Termini de resolució

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

 

Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l’interessat.

 

Responsable

Departament de Secretaria

 

Silenci administratiu

La sol·licitud s’entén estimada si l’Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori.

 

El dret d’accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per aquesta Llei o altres lleis per tenir accés a la informació pública.

 

Normativa general

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

 

 

Vies de reclamació

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades.

 

Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

 

 


Formulari electrònic (amb AutoFirrm@)

      Tramitació sense certificat electrònic