Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Atenció a la ciutadania > Sol·licitud genèrica
Informació sobre el tràmit

Codi: ATC001

 

Descripció:

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona.

 

Canals de tramitació

  • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

  • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

 

IMPORTANT: En relació al còmput de terminis, es considera com a data i hora de presentació de la sol·lcitud aquella en què s´hagi dut a terme la signatura presencialment a l´Oficina d´Atenció Ciutadana (OAC). A aquests efectes, en cap cas pot ser objecte d´ampliació un termini ja vençut.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

No n'hi ha.

 

Preu

Sense cost.

Tot i així, si el formulari s'utilitza per enviar un altre tràmit i aquest té taxes o imports a abonar, cal efectuar el pagament i adjuntar el comprovant corresponent.

 

Documentació a aportar

No es requereix de forma obligatòria. En els casos que es consideri necessari es pot adjuntar.

 

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

 

Responsable

Departament de Secretaria

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa general

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Observacions

En relació amb la presentació de la vostra documentació en el registre general electrònic de l'ens destí heu de saber que: Si la petició que presenteu es correspon amb la sol·licitud d'un servei que té habilitada una tramitació en línia específica dins la Seu electrònica de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, l'òrgan competent pot requerir-vos l'ús d'aquella, no considerant-se vàlida aquesta presentació.

 

 


Formulari electrònic (amb AutoFirrm@)

      Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)

      Tramitació sense certificat electrònic