Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Esports - Persones usuàries > Sol·licitud d'alta Pavelló- Quota general (de 14 a 59 anys)
Informació sobre el tràmit

Codi: SPT009

 

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar l'alta (inscripció) a les activitats del Pavelló Poliesportiu Municipal.

 

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona. Els menors de 16 anys requereixen d'autorització d'accés (veure model) i els majors de 60 anys poden accedir a la Sol·licitud d'alta al Programa de Gent Gran.

 

Canals de tramitació

 • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

 • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment al Departament d'Esports o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

IMPORTANT: La data de registre d’aquest tràmit serà la del dia en que sigui signat a l'OAC.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

En qualsevol moment.

 

Preu

La sol·licitud no comporta cap cost, però en el moment d'inscriure's s'accepta el pagament de la matricula i quotes establertes per l'ordenança fiscal vigent (núm. 26).

 

Documentació a aportar

 • Documentació d'identificació del titular (DNI, NIE, passaport, etc).

 • Targeta sanitària.

 • Fotografia actual. En el cas de fer el tràmit presencialment cal enviar-la al correu electrònic scc.regidoriaesports@santacolomadecervello.cat.

 • Número del compte corrent (junt amb el nom complet del titular). En el cas que el titular del compte sigui diferent a la persona que s'està donant d'alta, caldrà adjuntar el seu DNI o documentació identificativa correpsonent.

 • En el cas de menors, adjuntar també l'autorització pertinent (veure model) i el DNI o altra documentació identificativa de la persona que l'autoritza. 

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Responsable

Departament d'Esports.

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa general

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Més informació

 • Tots els pagaments s'efectuaran per domiciliació bancària.

 • Els cobraments son a mes vençut.

 • En cas de voler-se donar de baixa temporal (6 mesos) o fer efectiva la baixa definitiva cal fer-ho per escrit al registre de l'Ajuntament.

 • Sempre que la persona abonada tingui la quota de major de 16 anys, podrà sol·licitar l'abonament mensual (10%) pel segon membre i següents de la mateixa unitat familiar.

 • Si l'alta es produeix entre els dies 1 i 15 del mes la primera mensualitat es cobrarà completa. En cas de produir-se entre els dies 16 i 31, es cobrarà la meitat de l'abonament corresponent.

 • Fins el dia 25 del mes anterior es podran fer modificacions de la quota del mes següent.


Formulari electrònic (amb AutoFirrm@)

      Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)

      Tramitació sense certificat electrònic