Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Urbanisme. Obres > Llicència urbanística
Informació sobre el tràmit

Codi: URB006

 

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència urbanística de les obres següents:

 • Moviments de terra i les explanacions dels terrenys

 • Parcel·lacions urbanístiques, segregació d’entitats, agrupació d’entitats i/o creació de noves entitats.

 • Construcció d'edificis de nova planta (incloses cases prefabricades)

 • Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica dels edificis, entenent per aquestes les que tinguin caràcter d’intervenció total o les parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o tinguin per objecte canviar els usos característics de l’edifici.

 • Demolició total o parcial d'edificis

 • Primera utilització i ocupació parcial dels edificis

 • Canvi d'edificis a ús residencial

 • L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres (Cal llicència ambiental).

 • L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge

 • La instal·lació d'hivernacles o similars amb murs perimetrals superiors a un metre

 • Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals

 • Constitució o modificació de règim de propietat horitzontal simple o complexa

 • Obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització

 • Instal·lacions d'infraestructures de serveis de subministrament

 • Intervenció en bens sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística

 • Usos i obres provisionals

 • Consolidació de l’edifici amb intervenció total en l’estructura

 • Qualsevol tipus d’obra en edificis fora d’ordenació

 • Obres de caràcter total en edificis catalogats o inclosos en recintes protegits.

 • Legalització de construcció (cas particular o es substitueix l’assumeix de direcció i l’assumeix de direcció de l’execució per un certificat de solidesa i un certificat d’antiguitat)

 • Construcció de piscines

 • Intervencions en façanes i cobertes de la Colònia Güell.

 

Qui el pot demanar?

 • Qualsevol persona física o jurídica.

 • Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

 • La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

 

Canals de tramitació

 • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

 • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

 

IMPORTANT: La data de registre d’aquest tràmit serà la del dia en que sigui signat a l'OAC.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

No es poden iniciar les obres fins la resolució de la llicència per part de l’administració.

Preu

Segons ordenança fiscal.

 

Documentació a aportar (Tota la documentació tècnica cal que estigui signada digitalment per tècnic/a competent) 

 • Autorització de representació (acompanyat de còpia de DNI de la persona representada)

 • Llicència urbanística Cal descarregar, complimentar i adjuntar en el formulari.

 • Projecte bàsic i/o projecte executiu

 • Assumeix dels tècnics

 • Estudi Bàsic de Seguretat i Salut / Estudi de Seguretat i Salut

 • Estudi de gestió de residus

 • Programa de control de qualitat

 • Certificat sobre el compliment de les distàncies reglamentaries d’obres i construccions a línies elèctriques

 • Certificat de col•legiació i/o declaració responsable en cas de que la documentació no estigui visada

 • Justificació del pagament de la taxa i de l’Impost que s’estableixi

 • Full estadístic de l’habitatge, si s’escau.

 

Termini de resolució

La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 2 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

 

Responsable

Departament d'urbanisme.

 

Silenci administratiu

Negatiu.

 

Normativa general

 • Decreto 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el cual se aprueba el Reglament de obras, actividades y servicios de las corporaciones locales.

 

 Models a descarregar


Formulari electrònic (amb AutoFirrm@)

      Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)

      Tramitació sense certificat electrònic