Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Urbanisme. Obres > Llicència per a la tala d'arbres
Informació sobre el tràmit

Codi: URB005

 

Descripció:

Aquest tràmit permet comunicar la tala d’un o més arbres.

 

Qui el pot demanar?

 • Qualsevol persona física o jurídica.

 • Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

 • La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

 

Canals de tramitació

 • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

 • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

 

IMPORTANT: La data de registre d’aquest tràmit serà la del dia en que sigui signat a l'OAC.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

No es pot iniciar la tala fins a la resolució de la llicència per part de l’administració.

 

Preu

Segons ordenança fiscal.

 

Documentació a aportar (Tota la documentació tècnica cal que estigui signada digitalment per tècnic/a competent) 

 

 • Autorització de representació (acompanyat de còpia de DNI de la persona representada i/o poders)

 

 • Plànol de la situació i emplaçament.

 • Breu descripció dels arbres que es pretenen talar indicant el número i el motiu.

 • Fotografies o documentació gràfica de l’estat actual on s’indiquin clarament els arbres objecte de la tala.

 • Pressupost.

 • Assegurança de responsabilitat civil vigent de l’empresa que realitzarà la tala.

 • Justificació del pagament de la taxa que s’estableixi.

 

Termini de resolució

La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 2 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

 

Responsable

Departament d'obres.

 

Silenci administratiu

Positiu, malgrat en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d’aplicació.

 

Normativa general

 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals.

 


Formulari electrònic (amb AutoFirrm@)

      Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)

      Tramitació sense certificat electrònic