Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Urbanisme. Obres > CAU III- Comunicació prèvia d’actes urbanístics per a obres tipus III
Informació sobre el tràmit

Codi: URB004

 

Descripció:

Aquest tràmit permet comunicar les obres següents:

 • Reforma d’interior generalitzada i/o de distribució d’espais, en habitatges i que no afectin de forma generalitzada elements d’estructura resistent de l’habitatge i de l’edifici.

 • Reforma d’interior generalitzada i/o de distribució d’espais, en locals i que no afectin de forma generalitzada elements d’estructura resistent de l’edifici.

 • Reforma o rehabilitació de l’edifici que afecti parcialment l’estructura ( estintolament de parets mestres, reforç de forjats).

 • Execució o modificació d'obertures que afecten puntualment elements estructurals.

 • Canvi o reparació puntual de l’estructura resistent.

 • Construcció de murs de contenció de terres.

 • Instal·lació d'ascensors a l’interior de l’edifici.

No és d'aplicació en cap dels següent supòsits:

 • Sòl no classificat com urbà consolidat.

 • Finques afectades urbanísticament: destinades a sistemes públics o incloses en polígons d'actuació.

 • Edifici catalogat o especialment protegit.

 • Canvi total o parcial de l'ús legalment existent a l'edifici.

 

 

Qui el pot demanar?

 • Qualsevol persona física o jurídica.

 • Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

 • La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

 

Canals de tramitació

 • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

 • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

 

IMPORTANT: La data de registre d’aquest tràmit serà la del dia en que sigui signat a l'OAC.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

En qualsevol moment abans d’iniciar les obres.

 

Preu

Segons ordenança fiscal.

 

Documentació a aportar(Tota la documentació tècnica cal que estigui signada digitalment per tècnic/a competent)

 • Autorització de representació (acompanyat de còpia de DNI de la persona representada i/o poders)

 

 • Formulari de sol·licitud especific: Comunicació prèvia d´actes urbanísitcs per a obre sde tipus III.

 

 • Projecte tècnic

 

 • Pressupost d´execució material

 • Assumeix tècnic

 • Dessignació del coordinador en materia de Seguretat i Salut.

 • Estudi Bàsic de Seguretat i Salut / Estudi de Seguretat i Salut

 • Estudi de gestió de residus i acceptació per part del gestor de residus autoritzat.

 • Certificat sobre el compliment de les distàncies reglamentàries d´obres i construccions a línies elèctriques.

 • Certificat de col·legiació i/o declaració responsable.

 • Declaració responsable del compliment de l’obligació de notificar les obres als ocupants i propietaris de l’edifici en el cas de que s’actuï a l’estructura (art. 128.3 de l’Ordenança Metropolitana d’Edificació)

 • Justificació del pagament de la taxa i de l’Impost que s’estableixi.

 • Justificació del pagament de la garantia per la gestió de residus de construcció.

 

Termini de resolució

No aplica.

 

Responsable

Departament d´urbanisme.

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa general

 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Models a descarregar


Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)

      Tramitació sense certificat electrònic