Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Urbanisme. Obres > CAU II- Comunicació prèvia d'actes urbanístics per a obres tipus II
Informació sobre el tràmit

Codi: URB003

 

Descripció:

Aquest tràmit permet comunicar les obres següents:

Envolupant de l’edifici (excepte a la Colònia Güell):

 • Rehabilitació de façana principal i/o posterior (sense modificació d'obertures: portes, finestres, etc.) i/o façanes (parets) de pati d’edificis que no estiguin inclosos dintre d’un catàleg de patrimoni.

 • Formació, reparació o substitució d’envà pluvial

 • Canvi de paviment o repavimentació i/o impermeabilització o re-impermeabilització de terrat pla, pati sobre forjat i/o elements comuns de l'edifici, balcó o terrassa o el mateix sobre cobertes inclinades i/o substitució de teules, sense afectar a elements estructurals.

 • Instal·lació, col·locació i/o pintat de rètol i/o instal·lació o col·locació de rètol tipus bandera o banderola a façana (perpendicular a aquella) en la planta baixa (a menys de 3 m d'alçada), per a activitats ja autoritzades.

 • Rehabilitació de les instal·lacions (aigua, gas, electricitat, calefacció, energies renovables, telecomunicacions...) generals o comuns de l’edifici amb muntatge de bastida, aparell elevador o mitjans auxiliars per el moviment vertical de material.

 • Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes que requereixin bastides, ponts penjats o treballs verticals.

 • Formació d’armari per a comptador a façana (màxim de 0,60 m d'ample).

A l’interior dels edificis:

 • Formació d’armari o cambra de comptadors (aigua, gas, electricitat, etc.) a l'interior de l'edifici.

 • Reforma interior que comportin la creació o eliminació de rampes, escales, graons.

A l’exterior dels edificis:

 • Construcció de tanques a carrer o entre parcel·les.

Als locals:

 • Reformes interiors sense modificar l'estructura (forjats, sostres, pilars, ...), ni la distribució (parets, paredons, envans, ...), ni fer obertures (portes i finestres).

 • Instal·lació de noves persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures (ni variació en amplada ni alçada, ni modificació, ni canvi de lloc de la llinda).

 • Arrebossar, enguixar, estucar, pintar i enrajolar (rajola ceràmica) interiors fins a 3 m d'alçada i pavimentació a interiors (sense que això suposi la superposició de més de dos gruixos de paviment ni augment en més del doble del pes propi del conjunt dels mateixos respecte de l'original, ni la reducció de la sobrecàrrega d'ús exigible per normativa, tampoc no inclou l'asfaltat o repavimentació en aparcaments amb plantes soterranis).

No és d'aplicació en cap dels següent supòsits:

 • Sòl no classificat com urbà consolidat.

 • Finques afectades urbanísticament: destinades a sistemes públics o incloses en polígons d'actuació.

 • Edifici catalogat o especialment protegit.

 • Canvi total o parcial de l'ús legalment existent a l'edifici.

 

 

Qui el pot demanar?

 • Qualsevol persona física o jurídica.

 • Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

 • La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

 

Canals de tramitació

 • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

 • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

 

IMPORTANT: La data de registre d’aquest tràmit serà la del dia en que sigui signat a l'OAC.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

En qualsevol moment abans d’iniciar les obres.

 

Preu

Segons ordenança fiscal.

 

Documentació a aportar (Tota la documentació tècnica cal que estigui signada digitalment per tècnic/a competent) 

 • Autorització de representació (acompanyat de còpia de DNI de la persona representada i/o poders)

 

 • Formulari de sol·licitud específic: Comunicació prèvia d´actes urbanístics per a obres tipus II.

 • Documentació tècnica

 • Pressupost d´execució material

 • Assumeix tècnic

 • Estudi Bàsic de Seguretat i Salut / Estudi de Seguretat i Salut

 • Estudi de gestió de residus

 • Certificat sobre el compliment de les distàncies reglamentàries d´obres i construccions a línies elèctriques.

 • Certificat de col·legiació i/o declaració responsable.

 • Justificació del pagament de la taxa i de l’Impost que s’estableixi.

 • Justificació del pagament de la garantia per la gestió de residus de construcció.

 

Termini de resolució

No aplica.

 

Responsable

Departament d'obres.

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa general

 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Models a descarregar


Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)

      Tramitació sense certificat electrònic