Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Urbanisme. Obres > CAU I- Comunicació prèvia d'actes urbanístics per a obres tipus I
Informació sobre el tràmit

Codi: URB002

 

Descripció:

Aquest tràmit permet comunicar les obres següents:

A parcel·les:

 • Treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l'interior d'un solar sempre que no suposin la destrucció de jardins existents, ni la tala d'arbres, ni el moviment de terres (remoció major a 10 cm de gruix).

Als habitatges:

 • Reformar cuines i banys sense modificar-ne l'estructura (forjats, sostres, pilars, ...), ni la distribució (parets, paredons, envans, ...), ni fer obertures (portes i finestres).

 • Instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, desguassos, etc. i les seves corresponents regates sempre que no afectin elements estructurals (parets de càrrega, pilars, forjats...).

 • Instal·lació de noves persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures (ni variació en amplada ni alçada, ni modificació, ni canvi de lloc de la llinda)

 • Arrebossar, enguixar, estucar, pintar i enrajolar (rajola ceràmica) interiors fins a 3 m d'alçada i col·locació de fals sostre i pavimentació a interiors (sense que això suposi la superposició de més de dos gruixos de paviment ni augment en més del doble del pes propi del conjunt dels mateixos respecte de l'original, ni la reducció de la sobrecàrrega d'ús exigible per normativa).

Als locals:

 • Instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, desguassos, etc. i les seves corresponents regates sempre que no afectin elements estructurals (parets de càrrega, pilars, forjats...).

Als edificis (en elements comuns):

 • Instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, desguassos, etc. i les seves corresponents regates sempre que no s'afectin elements estructurals (parets de càrrega, pilars, forjats,...).

 • Arrebossar, enguixar, estucar, pintar i enrajolar interiors (vestíbul, escala,...) fins a 3 m d'alçada i pavimentació d'interiors (sense que això suposi la superposició de més de un gruix de paviment).

 • Instal·lació de noves persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures (ni variació en amplada ni alçada, ni modificació, ni canvi de lloc de la llinda).

No és d'aplicació en cap dels següent supòsits:

 • Sòl no classificat com urbà consolidat.

 • Finques afectades urbanísticament: destinades a sistemes públics o incloses en polígons d'actuació.

 • Edifici catalogat o especialment protegit.

 • Canvi total o parcial de l'ús legalment existent a l'edifici.

Les obres no han de suposar:

 • Intervenció en façanes, ni en paviments exteriors sobre forjats o sostres (terrasses, balcons, terrats), ni en patis interiors de l'edifici (de ventilació, de llums, eixides i pati d'illa).

 • Canvis en les obertures, parets, pilars i forjats (sostre i/o terra), ni en la distribució interior de l'edifici, tant en espais privatius com en comunitaris.

 • Muntatge de bastida (en general no cal bastida pels treballs fins a 4 m d'alçada i que es puguin fer correctament amb escala de mà).

 • Utilització d'aparells elevadors (corrioles, muntacàrregues...).

 

 

Qui el pot demanar?

 • Qualsevol persona física o jurídica.

 • Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

 • La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

 

Canals de tramitació

 • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

 • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

 

IMPORTANT: La data de registre d’aquest tràmit serà la del dia en que sigui signat a l'OAC.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

En qualsevol moment abans d’iniciar les obres.

 

Preu

Segons ordenança fiscal.

 

Documentació a aportar

 • Autorització de representació (acompanyat de còpia de DNI de la persona representada i/o poders)

 

 • Formulari de sol·licitud específic: Comunicació prèvia d´actes urbanístics per a obres tipus I.Cal descarregar, complimentar i adjuntar en el formulari.

 • Plànol de situació i emplaçament.

 • Breu memòria descriptiva de les obres.

 • Fotografies estat actual.

 • Pressupost.

 • Justificació del pagament de la taxa i de l'impost que s'estableixi.

 • Justificació de pagament de la garantia per la gestió de residus de construcció.

 

Termini de resolució

No aplica.

 

Responsable

Departament d'obres.

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa general

 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Models a descarregar


Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)

      Tramitació sense certificat electrònic