Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Urbanisme. Obres > Comunicació de primera utilització i ocupació d’edificis
Informació sobre el tràmit

Codi: URB001

 

Descripció:

Aquest tràmit permet comunicar la primera utilització i ocupació d’edificis desprès d’haver fet les obres següents:

 • Construcció d'edificis de nova planta (incloses cases prefabricades)

 • Obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica dels edificis, entenent per aquestes les que tinguin caràcter d’intervenció total o les parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o tinguin per objecte canviar els usos característics de l’edifici.

 • Canvi d'edificis a ús residencial.

 

Qui el pot demanar?

 • Qualsevol persona física o jurídica

 • Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.

 • La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

 

Canals de tramitació

 • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida.

 • Formulari electrònic + Presencial: Cal emplenar prèviament la sol·licitud des de casa i deixar-la pendent de signatura (tramitació no electrònica). Tingui en compte que només disposa de 10 dies naturals per venir presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a signar la instància, ja que transcorregut aquest termini, si no ha pogut venir a signar, la seva sol·licitud serà eliminada sense registrar-se i no tindrà efectes administratius.

 

IMPORTANT: La data de registre d’aquest tràmit serà la del dia en que sigui signat a l'OAC.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

La comunicació es presenta un cop finalitzades les obres.

 

Preu

Segons ordenança fiscal.

 

Documentació a aportar (Tota la documentació tècnica cal que estigui signada digitalment per tècnic/a competent)

 

 • Autorització de representació (acompanyat de còpia de DNI de la persona representada i/o poders)

 

Termini de resolució

No aplica.

 

Responsable

Departament d'obres.

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

 

Normativa general

 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

 


Formulari electrònic (amb AutoFirrm@)

      Tràmit electrònic (Cl@ve, IdCat, certificats digitals)

      Tramitació sense certificat electrònic