Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Medi ambient > Ocupació temporal d'un hort urbà. Llista d'espera
Informació sobre el tràmit

Codi: MAB003

Descripció:

Aquest tràmit us permet sol·licitar formar part de la llista d'espera per aconseguir una llicència d’ocupació temporal d’un hort urbà de titularitat municipal ubicats al Parc de Can Carletes.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló posa aquest espai a disposició de particulars (lot 1 - 19 horts) i d’entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre municipal d’entitats (lot 2 - 4 horts).

 

Qui el pot demanar? 

Tota persona major d'edat empadronada en el municipi de Santa Coloma de Cervelló o una entitat sense ànim de lucre inscrita en el Registre municipal d'entitats.

 

Requisits previs:

_Ser major d’edat.

_A la data d’inici del procés de sol·licituds, cal estar domiciliat i empadronat com a resident al municipi de Santa Coloma de Cervelló.

 

_No tenir cap deute pendent de pagament amb la hisenda municipal.

 

_No tenir cap altre membre de la unitat familiar que sigui titular d’un hort municipal. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili. En cas que es presenti més d’una sol·licitud per domicili, únicament s’admetrà la primera registrada en les dependències municipals, restant excloses la resta.

 

* A les bases reguladores es determinen els criteris i puntuacions per a l’atorgament de la llicència (clàusula 6a).

 

Documentació a aportar:

Ciutadania en general (lot 1): 

* Fotocòpia DNI/NIF/NIE o passaport del sol·licitant, en el cas de fer el tràmit de manera presencial. 

* Declaració responsable (veure model adjunt per a Particulars)

* En el cas de no donar autorització de consulta a les diferents bases de dades municipals, aportar el certificat de convivència municipal i la no existència de deutes amb la hisenda local. 

* En el cas de que se li concedeixi, caldrà aportar un document que acrediti la situació personal (jubilació o prejubilació). 

 

Les entitats sol·licitants (lot 2):

* Fotocòpia del DNI de la persona que actuï en representació de l’entitat. 

* Estatuts de l’entitat.

* Document que acrediti la pertinença a l'entitat. En el cas d'utilitzar un certificat de representant, si hom és el titular, no farà falta aquest document.

* Experiència de l’entitat en projectes de caire social, educatiu o mediambiental. 

* Memòria del projecte a desenvolupar. 

* Declaració responsable (veure model adjunt per a Entitats).

  

Canals de tramitació:

* Per internet: cal que empleneu la sol·licitud. Obligatori per a entitats.

* Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Podeu emplenar, descarregar i imprimir la instància que trobareu al final. Només cal portar l'original, sense còpies.

 

Període de l'any en què es pot demanar:

Durant tot l'any.

 

Preu:

La sol·licitud per formar part de la llista d'espera per obtenir una llicència d'ocupació temporal d'un hort urbà de titularitat municipla no té cap cost. En cas d’obtenir llicència d’ocupació temporal d’un hort, caldrà pagar la taxa establerta a l’Ordenança Fiscal núm. 4.

 

Responsable:

Departament de Medi Ambient

 

Models:

 


Formulari electrònic (amb AutoFirrm@)

      Formulari electrònic (amb certificat electrònic)

     
Formulari en suport paper