Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Recursos Humans > Sol·licitud d'autorització per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball
Informació sobre el tràmit

Codi: RHP002

 

Descripció:

Aquest tràmit us permet sol·licitar l'autorització per prestar el vostre servei en la modalitat de teletreball.

 

Qui el pot demanar?

Tota persona treballadora (personal laboral i funcionari) de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló que compleixi els requisits establerts en la normativa per a poder sol·licitar aquesta modalitat de treball.

 

Requisits previs

1.- Estar en situació de servei actiu.

 

2.- Haver exercit el lloc de treball en l’últim any o, si escau, acreditar l'experiència en llocs de treball amb funcions i tasques anàlogues a les del lloc de treball a desenvolupar.

 

3.- Exercir un lloc de treball que es consideri susceptible de ser desenvolupat en la modalitat de teletreball.

 

4.- Tenir els coneixements informàtics i telemàtics, teòrics i pràctics, suficients que requereix el desenvolupament de les funcions del seu lloc en la modalitat de teletreball.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida (veure models).

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

No n'hi ha.

 

Preu

Sense cost.

 

Documentació a aportar

* Annex 2: pla de treball individual (PTI)

* Annex 3: declaració responsable sobre les condicions del lloc de teletreball

 

Termini de resolució

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini màxim de 3 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

 

Responsable

Departament de Recursos Humans

 

Silenci administratiu

La sol·licitud s’entén desestimada si l’Administració no resol i notifica en el termini establert.

 

Normativa general

* Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (art. 47 bis)

 

Normativa específica

* Reglament de teletreball de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

 

Més informació

La jornada setmanal es distribuirà de tal manera que fins a un màxim de dues jornades diàries senceres es prestin serveis en la modalitat de TELETREBALL, de forma general i en el cas de tenir la residència habitual a més de 20 kilòmetres del lloc de treball, o tenir cura de fills menors de 6 anys, fins a tres dies.

 

 

 

 


Formulari electrònic (amb AutoFirrm@)

      Formulari electrònic (amb IdCat Mòbil, Dni-e, cl@ve)