Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Gestió tributària > Bonificació IBI - Aprofitament tèrmic, elèctric o fotovoltaiques
Informació sobre el tràmit

Codi: MAB002

 

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar una bonificació de fins al 50% de l'IBI, durant els tres primers exercicis, des de que els habitatges unifamiliars i plurifamiliars hagin instal·lat sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric per l'autoconsum o hagin fet una intal·lació fotovoltaica per subministrar energia als serveis comuns, sempre que no estiguin obligats per la normativa urbanística o les ordenances fiscals.

 

Qui el pot demanar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

 

Requisits previs

_Haver obtingut prèviament el permís d'obres corresponent (CAU tipus 3). En el cas de que hi hagi esmenes, la present bonificació només es podrà tramitar un cop obtingut l'informe favorable del tècnic municipal.

_Que es compleixin els requisits indicats en el punt 6.4 de l'article 5 de l'ordenança fiscal núm. 1 en relació a les instal·lacions per a producció de calor i les instal·lacions fotovoltaiques.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal emplenar la instància i signar.
Presencialment (sense certificat electrònic): a l'
Oficina d'Atenció Ciutadana. Podeu emplenar la instància des de casa, carregar la documentació i deixar-la pendent de signatura, de manera que només cal que vingueu a l'OAC per signar i registrar la sol·licitud.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

S’haurà de sol·licitar abans del 31 de gener de l’exercici en què hagi de tenir efectes.

 

Preu

Sense cost.

 

Documentació a aportar

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

_Cèdula d'habitabilitat vigent.

_Certificació energètica = Certificat d'eficiència energètica (CEE) + Etiqueta qualificació energètica.

_Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) d'una instal·lació de baixa tensió.

_Document acreditatiu d'acompliment del procediment administratiu i de la inscripció en el Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC) d'una instal·lació generadora.

 

PLAQUES TÈRMIQUES:

_Certificat d'homologació de l'administració competent

 

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

 

Responsable

Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona.

 

Silenci administratiu

La manca de resolució produeix efectes desestimatoris.

 

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

 

Normativa general

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Normativa específica

Ordenança fiscal núm. 1 (article 5 punt 6)

 

Més informació

_El seu atorgament requerirà informe favorable del departament responsable.

_Aquesta bonificaicó serà compatible amb qualsevol altra que beneficiï els mateixos immobles

_No s'aplicarà aquesta bonificació quan les instal·lacions objectes d'aquesta bonificació hagin estat motivades com a conseqüència del compliment de normatives sectorials.

 

Tramitació amb certificat electrònic: Accés a la seu-e de l'ORGT (instància genèrica)


Tramitació sense certificat electrònic