Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Ajuts i subvencions > Ajuts pels estudis post- obligatoris (curs 2021-2022)
Informació sobre el tràmit

Codi: SBV006

 

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar l’ajut per la realització d’estudis post-obligatoris pel curs 2021-2022, amb l’objectiu que ningú en quedi exclòs per motius econòmics o de caire social.

Per aquesta convocatòria extraordinària els beneficiaris han de cursar algun dels estudis post-obligatoris següents en un centre docent públic de Catalunya, adscrits a centres públics, o centres privats amb estudis no oferts pel sistema públic:

- Programes de formació i inserció (PFI)

- Formació professional de grau mitjà i de grau superior

- Ensenyaments artístics professionals

- Ensenyaments esportius

- Ensenyaments artístics superiors (art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, dansa, disseny i música)

- Escoles oficials d’idiomes

- Graus universitaris (queden exclosos postgraus, màsters i doctorats)

 

Qui el pot demanar? 

Els i les joves nascuts entre 1991 i 2003, ambdós inclosos, que puguin acreditar

la realització d’estudis post-obligatoris durant el curs escolar 2021-2022 i que estiguin empadronats/des al municipi des de fa com a mínim 1 any.

 

Cas que la persona peticionària no tingui complerts els 18 anys en el moment de fer la sol·licitud aquesta haurà d’anar signada pel seu representant legal, pare, mare o tutor/a.

 

Requisits previs

_Estar empadronat al municipi des de fa com a mínim 1 any.

 

_No tenir deutes pendents amb l’Ajuntament en el moment de la sol·licitud. Amb l’excepció dels sol·licitants que tinguin obert un pla de treball actiu des de Serveis Socials previ informe tècnic

 

_No rebre cap altre ajut de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per la mateixa activitat, ni rebre ajuts d’altres administracions, entitats o fundacions per la mateixa activitat o programa, que junt amb el que es demana a l’Ajuntament superi el total del cost d’aquest.

 

_No rebre la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional per la mateixa activitat.

 

_ No estar en possessió de titulacions acadèmiques d’igual o superior nivell a les dels estudis per als quals es sol·licita beca.

 

_No superar els llindars econòmics establerts en les bases reguladores

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.

Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (cal demanar cita prèvia). Podeu descarregar prèviament la sol·licitud i portar-la emplenada. Només cal portar l'original, sense còpies.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Del 13 de setembre a l’1 d’octubre del 2021

 

Preu

Sense cost

 

Documentació a aportar

 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

_Document d’identitat dels majors de 16 anys que viuen al domicili

_Autorització (model 1) de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar per a la consulta de dades a altres a administracions

_Llibre de família o altres documents relatius a la filiació per acreditar els germans

_Certificat de la matrícula del centre on s’iniciaran els estudis post-obligatoris

_Document bancari del compte on es vol rebre l’ajut

_Declaració responsable (model 2) signada pel beneficiari de l'ajut , en compliment dels requisits

 

 

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA

1. De tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys que convisquin en el domicili cal aportar la seva declaració de l’IRPF 2020 (sempre que hagin obtingut ingressos en 2020).

 

2. En el cas que l’ impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) sigui negatiu s’haurà de aportar un certificat individual de nivell de renda per cada membre major d’edat de la unitat familiar i de convivència.

 

3. En cas de trobar-se a l’atur, certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la Generalitat on consti si es cobra prestació i la quantia.

 

4. En cas de percebre altres ingressos (pensions de la Seguretat Social, Renda Garantida de Ciutadania, Llei de dependència, etc..) document acreditatiu de la quantia.

 

5. Justificant que algun/a membre de la unitat familiar o a títol individual en el cas del jovent emancipat ha perdut la feina, està afectat/da o ha estat afectat/da per un expedient de regulació d’ocupació (ERTO) total o parcial a partir del 14 de març del 2020

_En el cas de persones treballadores per compte aliena:

o Comunicació d'ERTO o de finalització del contracte temporal emesa per part de l'empresa.

o Còpia de finalització del contracte indefinit/carta d’acomiadament.

o Algun altre document justificatiu (nòmina que indiqui que ha estat afectat per un ERTO, resolució SEPE, prestació econòmica SEPE).

- En el cas de persones treballadores per compte pròpia: document justificatiu de l'alta com a treballador per compte pròpia en l'activitat dels sectors econòmics afectats per les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19.

 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

_En cas de discapacitat del sol·licitant i/o d’algun membre de la unitat familiar: certificat de grau de discapacitat de l’òrgan competent

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR SI NO ES PERMET LA SEVA CONSULTA

_Carnet de família monoparental, vigent

_Carnet de família nombrosa, vigent

_Certificat històric municipal d’empadronament 2021

_Documentació econòmica acreditativa, provinent de l'INE, el SOC, l'INSS o alguna altra administració estatal o autonòmica d'àmbit tributari o social

 

Termini de resolució

El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció serà de 60 dies a partir de la finalització del termini de sol·licitud.

 

Responsable

Departament de Joventut 

 

Silenci administratiu

La manca de resolució produeix efectes desestimatoris

 

Normativa general

_Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

_Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

_Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

_Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

_Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

_ Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

_Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

_Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Normativa específica

_Bases reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de beques individuals en règim de concurrència competitiva

 

Vies de reclamació

L’ordinària del procediment administratiu: recurs contenciós administratiu o recurs de reposició

 

Observacions

_Es consideraran despeses subvencionables o susceptibles de rebre prestació econòmica les següents:

* Justificant del pagament de matrícula i quotes mensuals dels estudis.

* Tiquets o factures de transport públic.

Les factures i rebuts han de tenir sempre data de l’any o anys objecte de la convocatòria.

_Les subvencions o prestacions econòmiques atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el 15 de gener del curs escolar objecte de la convocatòria.

 

 

 

 Models per descarregar:


Formulari en suport paper