Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Ajuts i subvencions > Ajuts extraordinaris Covid-19 per a comerços
Informació sobre el tràmit

Codi: SBV002

 

Descripció:

Aquest tràmit us permet enviar tota la documentació per optar als ajuts per compensar les despeses econòmiques dels establiments comercials i de serveis obligats a tancar per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, i posteriors modificacions i disposicions aprovades.

 

Qui el pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’una activitat de restauració, empreses que ofereixen altres serveis d’alimentació propis de la restauració, o siguin titulars d’un centre d’estètica o bellesa o d’un centre educatiu que impliqui contacte personal proper al municipi de Santa Coloma de Cervelló, i que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya o de les seves pròrrogues.

 

Als efectes d'aquestes bases s'entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants, cafeteries i establiments comercials amb degustació, hagin o no realitzat serveis a domicili o menjar per emportar.

 

 

Requisits previs

1.- Presentar la sol·licitud de participació i la documentació requerida dins dels terminis establerts a la convocatòria.

 

2.- Acreditar tenir l’activitat comercial o de serveis a Santa Coloma de Cervelló, amb domicili fiscal i/o social a dit municipi, i que estiguin en possessió o tramitació dels permisos relatius a l’activitat.

 

3.- No incorrin en causa de prohibició de rebre subvencions segons l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en concret, estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, requisit aquest que es considerarà declarat responsablement amb la presentació de la sol·licitud de subvenció. L’obligació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries comprendrà tots els ingressos de dret públic de l’Ajuntament.

 

4.- Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

 

5.- La condició de beneficiari es reconeixerà quan de la sol·licitud de subvenció consti que l’empresa peticionària reuneix els requisits en els termes previstos en aquestes bases i suposa l’obligació d’acceptar incondicionalment aquestes bases i complir amb totes les obligacions derivades d’elles i de la legalitat vigent.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a l'
Oficina d'Atenció Ciutadana (cal demanar cita prèvia). Podeu descarregar prèviament la sol·licitud i portar-la emplenada. Només cal portar l'original, sense còpies.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Del 12 al 30 de juliol del 2021.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

Es determinarà mitjançant resolució de l'alcaldia.

 

Preu

Sense cost.

 

Documentació a aportar

 

1.- Declaració de responsabilitat (veure model).

2.- Certificat bancari de titularitat del compte a nom de la persona sol·licitant.

3.- Declaració d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, o declaració censal d’alta relativa a l’activitat empresarial que es desenvolupa: certificat de situació censal o model 036 ó 037.

 

Termini de resolució

60 dies a partir de la finalització del termini de sol·licitud.

 

Responsable

Departament de Promoció econòmica.

 

Silenci administratiu

Per la naturalesa d’aquest tràmit no es contempla.

 

Normativa general

Veure documet adjunt.

 

Normativa específica

Bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris Covid19 per a comerços.

 

 

 

En el cas de que utilitzi un certificat digital pot seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb sistema Vàlid Signatura)" o "Formulari electrònic (amb AutoFirm@)". Aquesta darrera opció requereix validació amb AutoFirm@. Si no se li obre aquesta aplicació comprovi que tingui habilitada l'opció de finestres emergents i/o descarreguis AutoFirm@.

 

 


Formulari en suport paper