Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Padró d'habitants > Sol·licitar el canvi de domicili dins del mateix municipi
Informació sobre el tràmit

Codi: PMH006

 

Descripció:

Aquest tràmit permet sol·licitar la modificació de residència en el padró municipal d'habitants per canvi de domicili dins el mateix municipi de Santa Coloma de Cervelló.

 

Qui el pot demanar?

_Qualsevol persona major d'edat empadronat en el municipi de Santa Coloma de cervelló o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

_Les persones majors de 16 anys que estan emancipades i empadronades a Santa Coloma de Cervelló.

_Els menors d'edat casats que també tenen la condició d'emancipats i que ja consten empadronats a Santa Coloma de Cervelló.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.

Presencialment: a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. 

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

No n'hi ha.

 

Preu

Sense cost.

 

Documentació a aportar

DOCUMENTS IDENTIFICATIUS de la/les persona/s que realitzen el canvi de domicili (obligatori):

_Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir

_Estrangers de la Comunitat Europea (CE): targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.

_Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.

 

_Aportar l'escriptura de la propietat, contracte de lloguer o rebut de l'IBI, que acrediti la titularitat legítima de l'habitatge (propietari o llogater). En el cas de que els documents vagin a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta conforme permet el seu empadronament.

 

_Si a l'habitatge ja hi ha algú empadronat que no sigui el titular de l'habitatge: és necessari aportar una autorització i còpia del DNI o document identificatiu d'un dels residents majors d'edat.

 

_Si s'ha d'empadronar un menor d'edat:

_Portar el llibre de familia o certificat de naixement o DNI del menor, en el cas que en tingui.

_Si els pares estan separats cal presentar una autorització del progenitor que no s'empadrona amb el menor, donant el consentiment per empadronar-lo.

_En el cas de que no es disposi d'aquesta autorització cal signar el model de declaració responsable, segons si hi ha resolució judicial (també aportant la sentència) o no.

 

_Si el menor s'empadrona amb només un dels progenitors (en el cas que en tingui dos) CAL QUE TAMBÉ APORTI UN DELS SEGÜENTS DOCUMENTS (ordre de preferència):

_Autorització signada per la persona progenitora que no s'empadrona + fotocòpia document identificatiu

_Resolució judicial ferma de la guàrdia i custòdia de l'infant o conveni regulador de la separació signat per les dues persones progenitores (paper timbrat o oficial)

_Declaració responsable (declaració jurada) de la persona progenitora o tutor/a que ve a fer el tràmit de tenir la capacitat legal per empadronar a l'infant.

 

_Si es tracta d'un establiment col·lectiu: autorització de la persona que ostenta la seva direcció.

 

MENORS D'EDAT CASATS: llibre de família.

 

Termini de resolució

La tramitació es immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal responsable.

 

Responsable

Departament de Secretaria.

 

Silenci administratiu

No aplica.

 

Normativa general

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Si disposa de IdCat Mòbil, DNI electrònic, Cl@ve, pin24h o equivalent ha de seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb idCat Mòbil, DNI-e, cl@ve)".

 

En el cas de que utilitzi un certificat digital pot seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb sistema Vàlid Signatura)" o "Formulari electrònic (amb AutoFirm@)". Aquesta darrera opció requereix validació amb AutoFirm@. Si no se li obre aquesta aplicació comprovi que tingui habilitada l'opció de finestres emergents i/o descarreguis AutoFirm@.

 

 

 

Models per descarregar:


Formulari en suport paper