Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Altres tràmits > Sol·licitar l'exercici de limitació de tractament
Informació sobre el tràmit

Codi: DPD001

 

Descripció:

Aquest tràmit us permet sol·licitar-nos que limitem el tractament de les vostres dades, si es compleix alguna de les condicions següents:
a)  Cas que impugneu l'exactitud de les dades personals, durant un termini que ens permeti verificar-ne l'exactitud.
b)  El tractament és il·lícit i us oposeu a la supressió´ de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, ens sol·liciteu que se’n limiti l’ús.
c)  Si nosaltres ja no necessitem les dades personals per a les finalitats del tractament, però` vostè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.
d)  Si us heu oposat al tractament per motius relacionats amb la vostra situació´ particular d’acord amb l'article 21, apartat 1 del Reglament (UE) 2016/679, mentre es verifica si els motius legítims que ens emparen per tractar les dades prevalen sobre els de vostè.

 

Qui el pot demanar?

Aquest dret és personalíssim i ha de ser exercit pel propi interessat o un tercer per representació, davant el responsable del tractament.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a l'
Oficina d'Atenció Ciutadana. Podeu descarregar prèviament la sol·licitud i portar-la emplenada. Només cal portar l'original, sense còpies.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

No n'hi ha.

 

Preu

Sense cost.

 

Documentació a aportar

No cal aportar documentació.

 

Termini de resolució

La petició s'atendrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar en dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

 

Responsable

Delegada de Protecció de dades.

 

Silenci administratiu

Si transcorregut el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud, no s'hagués rebut de manera expressa resposta a la petició, l'interessat pot interposar la reclamació que preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per iniciar el procediment de tutela dels drets.

 

 

Normativa general

* Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

* Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

* Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE

* Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

Més informació

Si limitem  el tractament de les vostres dades personals d’acord amb l’establert en lletra a) , amb excepció´ de la seva conservació´, aquestes dades només es poden tractar amb el vostre consentiment, o per formular, exercir o defensar reclamacions, o per tal de protegir els drets d'una altra persona física o jurídica, o per raons d’interès públic important de la Unio´ o d'un determinat estat membre.

Cas que hagueu obtingut la limitació del tractament i abans de que l’aixequem limitació sereu degudament informat.

Com a responsables del tractament, excepte que sigui impossible o suposi un esforç desproporcionat, comunicarem la limitació del tractament de les vostres dades a cadascú dels destinataris als que haguem comunicat les vostres dades personals

 

 

 

Si disposa de IdCat Mòbil, DNI electrònic, Cl@ve, pin24h o equivalent ha de seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb idCat Mòbil, DNI-e, cl@ve)".

 

En el cas de que utilitzi un certificat digital pot seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb sistema Vàlid Signatura)" o "Formulari electrònic (amb AutoFirm@)". Aquesta darrera opció requereix validació amb AutoFirm@. Si no se li obre aquesta aplicació comprovi que tingui habilitada l'opció de finestres emergents i/o descarreguis AutoFirm@.


Formulari en suport paper