Sou aquí:    Skip Navigation LinksInici > Tràmits > Altres tràmits > Sol·licitar l'exercici del dret de rectificació
Informació sobre el tràmit

Codi: DPD002

 

Descripció:

Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

La sol·licitud de rectificació l'interessat haurà d'indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifica en cada cas.

 

Qui el pot demanar?

Aquest dret és de caràcter personalíssim per la qual cosa només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat ha estat declarat incapaç per exercir els seus drets o quan la persona afectada, és menor de 14 anys, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.

 

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a l'
Oficina d'Atenció Ciutadana. Podeu descarregar prèviament la sol·licitud i portar-la emplenada. Només cal portar l'original, sense còpies.

 

Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini per iniciar aquest tràmit

No n'hi ha.

 

Preu

Sense cost.

 

Documentació a aportar

No cal aportar documentació.

 

Termini de resolució

La petició es resoldrà en el termini 10 dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud.

 

Responsable

Delegada de Protecció de dades.

 

Silenci administratiu

Si transcorregut el termini no s'hagués rebut de manera expressa resposta a la petició, l'interessat pot interposar la reclamació que preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per iniciar el procediment de tutela dels drets.

 

 

Normativa general

* Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

* Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

* Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE

* Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

 

Si disposa de IdCat Mòbil, DNI electrònic, Cl@ve, pin24h o equivalent ha de seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb idCat Mòbil, DNI-e, cl@ve)".

 

En el cas de que utilitzi un certificat digital pot seleccionar l'opció "Formulari electrònic (amb sistema Vàlid Signatura)" o "Formulari electrònic (amb AutoFirm@)". Aquesta darrera opció requereix validació amb AutoFirm@. Si no se li obre aquesta aplicació comprovi que tingui habilitada l'opció de finestres emergents i/o descarreguis AutoFirm@.


Formulari en suport paper