Sou aquí:    Skip Navigation LinksInici > Carpeta ciutadana > Informació sobre la carpeta ciutadana

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, d’ara endavant, l’Ajuntament, i d’una altra la persona les circumstàncies personals de la qual s’especifiquen, d’ara endavant, la persona usuària del servei, acorden la formalització de les condicions d’utilització de la carpeta ciutadana següents:

 

Objecte

 

Aquest document regeix els serveis de carpeta ciutadana que té operatius l’Ajuntament i empara les diferents relacions que es convinguin amb les persones usuàries del servei.

 

Finalitat

 

El servei de carpeta ciutadana es concerta per a ús propi i estrictament personal, en el marc de les relacions amb l’Ajuntament, i en queda exclòs tot tipus de comunicació, incorporació o extracció d’informació o de dades amb finalitat comercial o professional de tercers.

 

La persona usuària del servei podrà autoritzar a terceres persones usuàries perquè en el seu nom i representació accedeixin a serveis de responsabilitat de la persona usuària sobre els quals tinguin prou facultats per operar o obtenir informació.

 

L’Ajuntament podrà rebutjar o donar de baixa a les persones usuàries que, per les activitats que realitzin, puguin efectuar un ús indegut de la informació obtinguda que difereixi de la finalitat per a la qual ha estat pensat el servei de carpeta ciutadana.

 

Apoderaments

 

Quan la persona usuària del servei exerciti la seva utilització per mitjà d’una persona apoderada, representant legal o orgànica, la condició i les facultats atribuïdes a aquesta seran vàlides tal com s’hagin fet avinents amb l’Ajuntament, mentre aquesta entitat local no rebi comunicació de la seva modificació, revocació o extinció, encara que un fet o un acte modificatiu o extintiu consti en document públic o hagi estat inscrit en un registre oficial.

 

Modificació de condicions

 

L’Ajuntament podrà instar la modificació de les condicions de prestació del servei. Si la modificació fos beneficiosa per a la persona usuària del servei, podrà ser aplicada immediatament; si no és el cas, l’Ajuntament la comunicarà prèviament a la persona usuària del servei amb una antelació raonable a la data de la seva entrada en vigor, mitjançant la publicació en el tauler d’anuncis de les oficines municipals o el tauler electrònic o qualsevol altre mitjà i podrà optar per publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província, llevat que sigui preceptiva una forma de comunicació o un termini d’antelació determinat.

 

En cas de disconformitat, la persona usuària del servei tindrà dret a cancel·lar la seva utilització, comunicant-ho abans de la dita data, cas en què subsistiran les obligacions que en el seu cas es derivin.

 

A la seu electrònica de l’Ajuntament hi haurà publicat el document actualitzat de les condicions de prestació i utilització del servei de carpeta ciutadana.

 

Cancel·lació voluntària

 

Qualsevol de les parts podrà cancel·lar els serveis concertats, sense necessitat d’expressar-ne la causa. Si l’Ajuntament n’instés la cancel·lació haurà de comunicar la seva decisió a la persona usuària amb un mínim de 10 dies d’antelació.

 

Resolució causal

 

Cada part podrà resoldre la utilització del servei si l’altra incompleix les condicions respectives que el regeixen.

 

Accés i ús del servei

 

La persona usuària del servei o, si s’escau, les terceres persones usuàries autoritzades, rebran de l’Ajuntament un identificador i la clau o les claus d’accés i signatura, amb caràcter estrictament personal i intransferible. Per motius de seguretat, serà l’Ajuntament qui estableixi la seqüència de dades identificatives precises, per a l’accés i la signatura.

 

Els diferents tipus d’operativa requeriran l’ús d’un identificador i d’una o de dues claus d’accés i signatura, segons s’estableixi en cada moment. El tecleig o ús de l’identificador, juntament amb la clau o les claus d’accés i signatura, tindrà la consideració d’identificació i signatura de la persona que utilitza el servei, ja sigui en condició d’usuària o de persona autoritzada, en relació amb l’ordre o l’operació a la qual vagi vinculada, amb ple valor i eficàcia jurídiques com si es tractés de la seva signatura manuscrita.

 

L’Ajuntament es reserva el dret a adoptar les normes i mesures de seguretat que en cada moment consideri oportunes per garantir el bon ús, la seguretat i la confidencialitat del servei. La persona usuària del servei prendrà les mesures que tingui al seu abast per evitar els errors en l’enviament de dades, i assumeix la responsabilitat i les conseqüències que se’n derivin.

 

Suspensió i no execució de les peticions de servei

 

L’Ajuntament podrà denegar l’accés a la informació quan tingui dubtes raonables sobre la identitat de la persona que les està emetent, o quan resultin manifestament irregulars o anormals a criteri de l’Ajuntament o no compleixin amb els requisits establerts per a cada servei concret, de conformitat amb la legislació aplicable o amb les normes i usos que l’Ajuntament tingui establerts.

 

L’Ajuntament podrà suspendre temporalment el servei per introduir-hi millores i modificacions. Sempre que sigui possible, n’informarà amb una antelació raonable.

 

El podrà suspendre immediatament sense necessitat d’avís previ, i, si s’escau, donar-lo per resolt si la persona usuària o qualsevol de les terceres persones usuàries autoritzades:

 

a) L’utilitza indegudament o amb finalitats diferents a les previstes

 

b) Infringeix les normes i usos establertes per l’Ajuntament o la legislació aplicable.

 

Responsabilitats de la persona usuària del servei

 

Són obligacions especials, sense perjudici del que en resulti d’altra normativa aplicable:

 

a) Mantenir en secret la clau o les claus d’accés i signatura, i qualsevol altra clau que l’Ajuntament li pugui proporcionar, sense anotar-les en cap document i evitant que siguin deduïbles a partir de les seves dades personals (data de naixement, número de telèfon, etc.) i, en general, prenent les precaucions necessàries per evitar que terceres persones no autoritzades en tinguin coneixement.

 

b) Abstenir-se de cedir l’ús o comunicar a terceres persones no autoritzades les seves claus d’accés i signatura o mitjans tècnics utilitzats.

 

c) Acceptar les operacions ordenades o sol·licitades per mitjans remots.

 

d) Acreditar les dades que li siguin requerides per la utilització del servei, així com també confirmar, fins i tot per escrit, les ordres emeses quan per mesures precautòries, en defensa de la confidencialitat i de la seguretat del sistema, o per imperatiu legal, així ho requereixi l’Ajuntament.

 

e) Informar immediatament a l’Ajuntament en els casos de pèrdua, robatori, sostracció, ús o coneixement indegut per terceres persones de la clau o les claus d’accés i signatura, o del mitjà tècnic a través del qual s’accedeixi al servei o es reben informacions.

 

f) Assabentar a l’Ajuntament de qualsevol circumstància que pugui afectar el bon funcionament del servei.

 

g) Fer un ús legítim del servei, abstenir-se d’utilitzar-lo de manera il·lícita o contrària al que estipulen les normes aplicables.

 

h) Instruir a les altres persones autoritzades sobre les obligacions derivades de les condicions d’utilització.

 

i) Respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l’Ajuntament, o a terceres persones, per causa de l’incompliment de les obligacions derivades de les condicions d’utilització per part de la mateixa persona responsable de la utilització o de les altres persones usuàries autoritzades, amb o sense el seu coneixement o consentiment.

 

j) Comunicar immediatament a l’Ajuntament qualsevol variació dels poders o les facultats de les altres persones usuàries autoritzades.

 

Responsabilitats de l’Ajuntament

 

a) L’Ajuntament s’obliga a mantenir en secret la clau o les claus d’accés i signatura facilitades a la persona usuària del servei i, si s’escau, a les altres terceres persones usuàries autoritzades.

 

b) L’Ajuntament declina tota responsabilitat per les suspensions o interrupcions del servei, omissions, errors, pèrdues d’informació, vulneració de la confidencialitat i/o accés indegut a la informació o a les dades personals, causats per problemes tècnics i de comunicació que no se li puguin imputar, o deguts a deficiències o fallades de seguretat en les xarxes de comunicació no controlades per l’entitat local o per errors o deficiències de seguretat que es puguin produir per la utilització per part de la persona usuària del servei o de les altres persones usuàries autoritzades, d’un navegador en versió no actualitzada o insegura, o per efecte de virus informàtic; o, en general, els originats per causa de força major; o per l’ús indegut de la clau o les claus d’accés i signatura, o del mitjà tècnic utilitzat per terceres persones no autoritzades, o pel fet que la persona responsable de la seva utilització hagi procedit a la cessió voluntària d’ús o comunicació a terceres persones d’aquestes claus, sense perjudici en aquest últim cas, de les facultats de resolució del servei que té l’Ajuntament, segons el que prevegin les condicions de prestació.

 

Domicili i comunicacions

 

Per a les comunicacions relacionades amb aquest servei s’entendrà com a domicili el designat específicament com a tal o, si no en consta cap, el general que es troba a les oficines municipals, segons la prestació d’altres serveis municipals. La persona usuària del servei s’obliga a comunicar a l’Ajuntament, per escrit, qualsevol canvi de domicili.

 

En relació a la utilització del servei de carpeta ciutadana, es considerarà que la persona usuària del servei ha rebut totes les comunicacions que l’Ajuntament li adreci al darrer domicili que hagi indicat, o sempre que hagin estat posades a la seva disposició en la forma que hagi escollit. En particular, en cas de posada a disposició, la persona usuària no podrà oposar la falta de consulta o coneixement efectiu, perquè es considera inherent a la seva elecció l’obligació d’efectuar les actuacions necessàries per accedir a la informació.

 

Enregistrament de les comunicacions

 

Totes les parts s’autoritzen irrevocablement a enregistrar les comunicacions que mantinguin (conversacions telefòniques, correus electrònics, fax o qualsevol altra modalitat disponible en el futur) relacionades amb l’operativa del servei de carpeta ciutadana, i podran utilitzar els enregistraments esmentats com a mitjà de prova per a qualsevol procediment que es pugui plantejar entre les parts.

 

Tractament de dades personals

 

Les dades de caràcter personal que es facilitin, s’incorporaran en un fitxer de dades informatitzat i/o documental i seran utilitzades per l’Ajuntament, directament o a través d’altres entitats col·laboradores, per procedir a la gestió adequada dels tràmits que se’n derivin, així com per remetre informació que pugui ser de l’interès de la persona usuària del servei.

 

La persona usuària del servei garanteix que té legitimació per facilitar a l’Ajuntament les dades de caràcter personal que faci arribar amb la utilització del servei, d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

En qualsevol cas, la persona usuària del servei podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigida a l’Ajuntament, Alcaldia-presidència, Domicili, CP – Població, o per qualsevol altre mitjà que en un futur es pugui establir.